Teenused

Lepingute koostamine, lepingu rikkumine ja õiguskaitsevahendite rakendamine

Üldine võlahaldus, kohtueelne ja kohtulik võlamenetlus, täitemenetlus

Juriidiliste kehade asutamine, lõpetamine, ümberkorraldamine, põhikirjade koostamine

Töölepingud, käsunduslepingud, juhatuse liikme lepingud, konfidentsiaalsus ja konkurentsipiirang, vaidlused

Kahjunõuete lahendamine erinevates kahjukindlustuse liikides ja juhtumites, esindamine

Esindamine alates maksekäsu kiirmenetlusest kuni kõrgema astmeni, esindamine täitemenetluses

Kaasomandi ja ühisomandiga seotud küsimuste lahendamine, kinnisvara ost-müük, servituudid

Ettevõtte maksejõetus, pankrotihoiatuste saatmine, avalduse koostamine, esindamine pankrotimenetluses

Suhtlus riigi ja/või kohaliku omavalitsusega, nende poolt väljastatud aktide vaidlustamine

Suhtlus Andmekaitse Inspektsiooniga, andmekaitseaudit ja andmete kaitsmine töösuhetes, eraelu puutumatus ja au teotamine, laim

Kas soovid õigusalast abi?

 

Saada päring